Všeobecné podmínky


BoGi z.s., Horská 922, 54101 Trutnov, IČ: 26558378 (dále jen „BoGi z.s.“)

Podepsáním přihlášky nebo přijetím úhrady kurzovného, dochází k uzavření smlouvy mezi BoGi z.s. a účastníkem, jež se řídí ustanoveními:

 

I. PRE-SCHOOLER´S CLUB

 

 1. PRE-SCHOOLER´S CLUB je celodenní intenzivní kurz anglického jazyka pro děti v předškolním věku (3 – 6 let), který se koná každý den 7.30 hod – 16.30 hod.
 1. K účasti na výuce přihlásí zákonný zástupce dítě podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušný školní rok.
 1. Zákonný zástupce je povinen hradit kurzovné dle aktuálního ceníku BoGi z.s. Cena programu je stanovena na celý rok (zahrnuje již absence – státní svátky, Vánoční prázdniny, jarní prázdniny, Velikonoční prázdniny), ale můžete platit měsíčně, a to nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě jednorázových plateb za celý rok, resp. celé pololetí, poskytne BoGi z.s. slevu ve výši 5% z ceny kurzovného. Sourozenecká sleva je 10%. Zákonný zástupce je povinen zasílat platby na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte (např. 25022007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák), resp. v hotovosti. Slevy se nevztahují na platby přes benefitní programy.
 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen sdělit BoGi z.s. nejpozději do 16,30 hod. předchozího dne, že se dítě nedostaví na výuku. V případě, že jde o nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci, bude mít dítě možnost za předpokladu volné kapacity BoGi z.s., nahradit si výuku v jiný den. V případě dlouhodobé absence z důvodu nemoci, bude případná náhrada výuky dohodnuta individuálně. Děti, které navštěvují BoGi z.s. 1x týdně, v případě jednodenní absence v měsíci se náhrada neposkytuje. Děti, které navštěvují BoGi z.s. 2x týdne, v případě dvoudenní absence v měsíci se náhrada neposkytuje. Děti, které navštěvují BoGi z.s. 3x týdne, v případě třídenní absence v měsíci se náhrada neposkytuje. Děti, které navštěvují BoGi z.s. 5x týdně, v případě pětidenní absence v měsíci se náhrada neposkytuje.
  V případě neúčasti na výuce z důvodů na straně dítěte z jiných důvodů (např. dovolená, akce ve školce apod.) nemá dítě nárok na náhradní výuku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kurzovné se v případě jakékoli neúčasti dítěte na výuce nevrací.
 1. Zákonný zástupce je povinen přivést dítě na výuku nejpozději do 8,30 hod., nebude-li dohodnuto jinak.
 1. Zákonný zástupce je povinen písemně nahlásit osobu, která dítě z výuky vyzvedne. Pokud tak neučiní, bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci.
  Pokud chcete dítě vyzvednout po obědě, učiňte tak pouze mezi 12.30 – 13.00, odpoledne nejdříve po 14.00, nebo dle osobní domluvy.
 1. Zákonný zástupce je povinen sdělit BoGi z.s. veškerá zdravotní omezení dítěte.
 1. Zákonný zástupce je povinen vybavit dítě přezůvkami a odpovídajícím oblečením na ven.
 1. Zákonný zástupce je oprávněn vypovědět smluvní vztah s BoGi z.s., a to na základě písemné výpovědi, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena BoGi z.s.
 1. BoGi z.s. je oprávněno vypovědět smluvní vztah se zákonným zástupcem dítěte v případě, že nebude uhrazena jakákoli platba ani do 15 dnů ode dne její splatnosti, a dále v případě nevhodného chování dítěte negativně ovlivňujícího výuku celé skupiny, přičemž výpovědní doba činí 3 dny a počíná běžet doručením výpovědi.
 1. BoGi z.s. si vyhrazuje právo kurz nerealizovat nebo zrušit, zejména z důvodu nedostatečného počtu účastníků. V takovém případě je BoGi z.s. povinno vrátit účastníkovi doposud zaplacené kurzovné v plné, resp. nevyužité, výši. V případě vzájemné dohody obou stran může být kurzovné vyčerpáno formou náhradního plnění

II. AFTER-SCHOOL CLUB, YLE Teens

1.a)  AFTER-SCHOOL CLUB je odpolední intenzivní kurz anglického jazyka pro děti na 1. stupni základní školy, který se koná každé pondělí, středu od 12.30 hod. do 16.30 hod.

1.b) YLE, KEYTeens je intenzívní příprava na Cambridge exams pro děti od 7 – 12 let, který se koná každé úterý, čtvrtek, pátek od 14:00 hod do 16:00 hod.

 1. K účasti na výuce přihlásí zákonný zástupce dítě podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušný školní rok.
 1. Zákonný zástupce je povinen hradit kurzovné dle aktuálního ceníku. Cena programu je stanovena na celý rok (zahrnuje již absence – státní svátky, Vánoční prázdniny, jarní prázdniny, Velikonoční prázdniny), ale můžete platit měsíčně, a to nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě jednorázových plateb za celý rok, resp. celé pololetí, poskytne BoGi z.s. slevu ve výši 5% z ceny kurzovného. Sourozenecká sleva je 10%. Zákonný zástupce je povinen zasílat platby na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte (např. 25052007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák), resp. v hotovosti. Slevy se nevztahují na platby přes benefitní programy.
 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen sdělit BoGi z.s. nejpozději do 10,00 hod. příslušného dne, že se dítě nedostaví na výuku. V případě, že jde o nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci, bude mít dítě možnost za předpokladu volné kapacity BoGi z.s., nahradit si výuku v jiný den. V případě dlouhodobé absence z důvodu nemoci, tj. minimálně 2x, bude případná náhrada výuky dohodnuta individuálně. V případě neúčasti na výuce z důvodů na straně dítěte z jiných důvodů (např. dovolená, akce ve škole apod.) nemá dítě nárok na náhradní výuku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kurzovné se v případě jakékoli neúčasti dítěte na výuce nevrací.
 1. Zákonný zástupce je povinen přivést dítě na výuku nejpozději do 13.15 hod., nebude-li dohodnuto jinak.
 1. Zákonný zástupce je povinen písemně nahlásit osobu, která dítě z výuky vyzvedne, případně písemně sdělit, že dítě může odejít samo. Pokud tak neučiní, bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci. Dítě vyzvedávejte nejdříve v 15.30, případně dle osobní domluvy.
 1. Zákonný zástupce je povinen sdělit BoGi z.s. veškerá zdravotní omezení dítěte.
 1. Zákonný zástupce je povinen vybavit dítě přezůvkami, odpovídajícím oblečením na ven, psacími potřebami a sešitem formátu A4 – linkovaným.
 1. Zákonný zástupce je oprávněn vypovědět smluvní vztah s BoGi z.s., a to na základě písemné výpovědi, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena BoGi z.s.
 1. BoGi z.s. je oprávněn vypovědět smluvní vztah se zákonným zástupcem dítěte v případě, že nebude uhrazena jakákoli platba ani do 15 dnů ode dne její splatnosti, a dále v případě nevhodného chování dítěte negativně ovlivňujícího výuku celé skupiny, přičemž výpovědní doba činí 3 dny a počíná běžet doručením výpovědi.
 1. BoGi z.s. si vyhrazuje právo kurz nerealizovat nebo zrušit, zejména z důvodu nedostatečného počtu účastníků. V takovém případě je BoGi z.s. povinen vrátit účastníkovi doposud zaplacené kurzovné v plné, resp. nevyužité, výši. V případě vzájemné dohody obou stran může být kurzovné vyčerpáno formou náhradního plnění.

III. MINI BOGI CLUB

 1. MINI BoGi CLUB je dopolední program pro děti ve věku 2 – 3 roky, který se koná každý čtvrtek od 8.30 hod. do 11.30 hod.
 1. K účasti na výuce přihlásí zákonný zástupce dítě podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušný školní rok.
 1. Zákonný zástupce je povinen hradit kurzovné dle aktuálního ceníku BoGi z.s. Cena programu je stanovena na celý rok (zahrnuje již absence – státní svátky, Vánoční prázdniny, jarní prázdniny, Velikonoční prázdniny), ale můžete platit měsíčně, a to nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě jednorázových plateb za celý rok, resp. celé pololetí, poskytne BoGi z.s. slevu ve výši 5% z ceny kurzovného. Sourozenecká sleva je 10 %. Zákonný zástupce je povinen zasílat platby na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte (např. 25022007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák), resp. v hotovosti. Slevy se nevztahují na platby přes benefitní programy.
 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen sdělit BoGi z.s. nejpozději do 16.30 hod. předchozího dne, že se dítě nedostaví na výuku. V případě, že jde o nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci, bude mít dítě možnost za předpokladu volné kapacity BoGi z.s., nahradit si výuku v jiný den. V případě dlouhodobé absence z důvodu nemoci, tj. minimálně 2x, bude případná náhrada výuky dohodnuta individuálně. V případě neúčasti na výuce z důvodů na straně dítěte z jiných důvodů (např. dovolená, akce ve školce apod.) nemá dítě nárok na náhradní výuku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kurzovné se v případě jakékoli neúčasti dítěte na výuce nevrací. 5. Zákonný zástupce je povinen písemně nahlásit osobu, která dítě z výuky vyzvedne. Pokud tak neučiní, bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci.
 1. Zákonný zástupce je povinen sdělit BoGi z.s. veškerá zdravotní omezení dítěte.
 1. Zákonný zástupce je povinen vybavit dítě přezůvkami, oblečením na ven a lahvičkou s pitím.
 1. Zákonný zástupce je oprávněn vypovědět smluvní vztah s BoGi z.s., a to na základě písemné výpovědi, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena BoGi z.s.
 1. BoGi z.s. je oprávněn vypovědět smluvní vztah se zákonným zástupcem dítěte v případě, že nebude uhrazena jakákoli platba ani do 15 dnů ode dne její splatnosti, a dále v případě nevhodného chování dítěte negativně ovlivňujícího výuku celé skupiny, přičemž výpovědní doba činí 3 dny a počíná běžet doručením výpovědi.
 1. BoGi z.s. si vyhrazuje právo kurz nerealizovat nebo zrušit, zejména z důvodu nedostatečného počtu účastníků. V takovém případě je BoGi z.s. povinno vrátit účastníkovi doposud zaplacené kurzovné v plné, resp. nevyužité, výši. V případě vzájemné dohody obou stran může být kurzovné vyčerpáno formou náhradního plnění.

IV. ENGLISH SUMMER CAMP a další akce konané nad rámec běžného provozu

 1. K účasti na výuce se účastník přihlásí podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušnou akci. 
 2. Zákonný zástupce je povinen uhradit nevratnou zálohu a doplatek, které jsou individuálně určené pro každou akci, a to na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte, resp. účastníka (např. 25022007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte, resp. účastníka (např. Karel Novák), resp. v hotovosti. 
 3. Záloha na Summer Camp je 500,- Kč, splatná při podpisu přihlášky. Doplatek je splatný 30 dní před konáním akce.
 4. V případě zrušení účastníka na akci v době kratší než 30 dnů před zahájením akce je zákonný zástupce povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny.
 5. Zákonný zástupce je povinen písemně nahlásit osobu, která dítě z akce vyzvedne. Pokud tak neučiní, bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci.

V. KURZY PRO DĚTI (YLE teens, KEY teens, konverzace, doučování)

1. K účasti na výuce se účastník přihlásí podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušné pololetí, tj. září – leden a únor – červen (garantováno 15 lekcí za pololetí).

2. Účastník je povinen uhradit kurzovné jednorázově do 15ti dnů ode dne podpisu přihlášky, platbu na 2. pololetí do 20. ledna příslušného pololetí. V případě ukončení docházky z důvodů na straně účastníka se kurzovné nevrací. Cena kurzu zahrnuje již absence – státní svátky, Vánoční prázdniny, jarní prázdniny, Velikonoční prázdniny.

3. Zákonný zástupce, resp. účastník je povinen zasílat platby na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte, resp. účastníka (např. 25022007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte, resp. účastníka (např. Karel Novák), resp. v hotovosti.

GDPR - ochrana osobních dat

Vaše osobní údaje, které nám poskytujete (jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození, zdravotní stav) neposkytujeme třetím stranám a slouží pouze BoGi z.s. v případě, že Vám potřebujeme sdělit nějakou zprávu týkající se provozu našeho dětského klubu (tj. zpráva o novinkách, akcích, změně otevírací doby, případně informaci o dítěti jeho zákonnému zástupci). Pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naši společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.

 

 

Přihlášením dítěte do některého program v BoGi Clubu uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio a videozáznamů z akcí konaných v rámci těchto programů v BoGi Clubu a rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu v rámci propagace BoGi Clubu.