Všeobecné podmínky

Pro tisk: ZDE

BoGi z.s., Horská 922, 54101 Trutnov, IČ: 26558378 (dále jen „BoGi z.s.“)

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1. 6. 2013 na dobu neurčitou

Přijetím účastníkem, resp. jeho zákonným zástupcem, podepsané přihlášky nebo přijetím úhrady kurzovného, dochází k uzavření smlouvy mezi BoGi z.s.
a účastníkem, jež se řídí ustanoveními:

 

I. PRE-SCHOOLER´S CLUB

1. PRE-SCHOOLER´S CLUB je celodenní intenzivní kurz anglického jazyka pro děti v předškolním věku (3 – 6 let), který se koná každé pondělí, úterý, středu  7.30 hod. do 16.30 hod. ačtvrtek 7.30 hod - 12.30 hod

2. K účasti na výuce přihlásí zákonný zástupce dítě podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušný školní rok.

3. Zákonný zástupce je povinen hradit kurzovné dle aktuálního ceníku BoGi z.s. měsíčně, a to nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě jednorázových plateb za celý rok, resp. celé pololetí, poskytne BoGi z.s. slevu ve výši 5% z ceny kurzovného. Sourozenecká sleva je 10%.  Zákonný zástupce je povinen zasílat platby na bankovní účet BoGi z.s. č.ú.  230198964/0300, VS = datum narození dítěte (např. 25022007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák), resp. v hotovosti. Sleva se nevztahuje na platby přes benefitní programy.

4. Zákonný zástupce dítěte je povinen sdělit BoGi z.s. nejpozději do 7,30 hod. příslušného dne, že se dítě nedostaví na výuku. V případě, že jde o nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci, bude mít dítě možnost za předpokladu volné kapacity BoGi z.s., nahradit si výuku v jiný den. V případě dlouhodobé absence z důvodu nemoci, tj. minimálně 3x, bude případná náhrada výuky dohodnuta individuálně. V případě neúčasti na výuce z důvodů na straně dítěte z jiných důvodů (např. dovolená, akce ve školce apod.) nemá dítě nárok na náhradní výuku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  Kurzovné se v případě jakékoli neúčasti dítěte na výuce nevrací.

5. Zákonný zástupce je povinen přivést dítě na výuku nejpozději do 8,30 hod., nebude-li dohodnuto jinak.

6. Zákonný zástupce je povinen písemně nahlásit osobu, která dítě z výuky vyzvedne. Pokud tak neučiní, bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci.

7. Zákonný zástupce je povinen sdělit BoGi z.s. veškerá zdravotní omezení dítěte.

8. Zákonný zástupce je povinen vybavit dítě přezůvkami a odpovídajícím oblečením na ven.

9. Zákonný zástupce je oprávněn vypovědět smluvní vztah s BoGi z.s., a to na základě písemné výpovědi, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena BoGi z.s.

10. BoGi z.s. je oprávněno vypovědět smluvní vztah se zákonným zástupcem dítěte v případě, že nebude uhrazena jakákoli platba ani do 15 dnů ode dne její splatnosti, a dále v případě nevhodného chování dítěte negativně ovlivňujícího výuku celé skupiny, přičemž výpovědní doba činí 3 dny a počíná běžet doručením výpovědi.

11. BoGi z.s. si vyhrazuje právo kurz nerealizovat nebo zrušit, zejména z důvodu nedostatečného počtu účastníků. V takovém případě je BoGi z.s. povinno vrátit účastníkovi doposud zaplacené kurzovné v plné, resp. nevyužité, výši. V případě vzájemné dohody obou stran může být kurzovné vyčerpáno formou náhradního plnění.

 

II. AFTER-SCHOOL CLUB, YLE Teens

1.a)  AFTER-SCHOOL CLUB je odpolední intenzivní kurz anglického jazyka pro děti na 1. stupni základní školy, který se koná každé pondělí, středu od 12.30 hod. do 16.30 hod.

   b) YLE Teens je intenzívní příprava na Cambridge exams pro děti od 7 - 12 let, který se koná každé úterý, čtvrtek, pátek od 14:00 hod do 16:00 hod.  

2. K účasti na výuce přihlásí zákonný zástupce dítě podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušný školní rok.

3. Zákonný zástupce je povinen hradit kurzovné dle aktuálního ceníku BoGi z.s. měsíčně, a to nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě jednorázových plateb za celý rok, resp. celé pololetí, poskytne BoGi z.s. slevu ve výši 5% z ceny kurzovného. Sourozenecká sleva je 10%. Zákonný zástupce je povinen zasílat platby na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte (např. 25052007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák), resp. v hotovosti. Sleva se nevztahuje na platby přes benefitní programy.

4. Zákonný zástupce dítěte je povinen sdělit BoGi z.s. nejpozději do 10,00 hod. příslušného dne, že se dítě nedostaví na výuku. V případě, že jde o nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci, bude mít dítě možnost za předpokladu volné kapacity BoGi z.s., nahradit si výuku v jiný den. V případě dlouhodobé absence z důvodu nemoci, tj. minimálně 3x, bude případná náhrada výuky dohodnuta individuálně. V případě neúčasti na výuce z důvodů na straně dítěte z jiných důvodů (např. dovolená, akce ve školce apod.) nemá dítě nárok na náhradní výuku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  Kurzovné se v případě jakékoli neúčasti dítěte na výuce nevrací.

5. Zákonný zástupce je povinen přivést dítě na výuku nejpozději do 13.15 hod., nebude-li dohodnuto jinak.

6. Zákonný zástupce je povinen písemně nahlásit osobu, která dítě z výuky vyzvedne, případně písemně sdělit, že dítě může odejít samo. Pokud tak neučiní, bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci.

7. Zákonný zástupce je povinen sdělit BoGi z.s. veškerá zdravotní omezení dítěte.

8. Zákonný zástupce je povinen vybavit dítě přezůvkami, odpovídajícím oblečením na ven, psacími potřebami a sešitem formátu A4 - linkovaným.

9. Zákonný zástupce je oprávněn vypovědět smluvní vztah s BoGi o.s., a to na základě písemné výpovědi, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena BoGi z.s.

10. BoGi z.s. je oprávněno vypovědět smluvní vztah se zákonným zástupcem dítěte v případě, že nebude uhrazena jakákoli platba ani do 15 dnů ode dne její splatnosti, a dále v případě nevhodného chování dítěte negativně ovlivňujícího výuku celé skupiny, přičemž výpovědní doba činí 3 dny a počíná běžet doručením výpovědi.

11. BoGi z.s. si vyhrazuje právo kurz nerealizovat nebo zrušit, zejména z důvodu nedostatečného počtu účastníků. V takovém případě je BoGi z.s. povinen vrátit účastníkovi doposud zaplacené kurzovné v plné, resp. nevyužité, výši. V případě vzájemné dohody obou stran může být kurzovné vyčerpáno formou náhradního plnění.

 

III. MINI BOGI CLUB

1. MINI BoGi CLUB je dopolední program pro děti ve věku 2 - 4 roky, který se koná každý čtvrtek od 8.30 hod. do 11.30 hod.

2. K účasti na výuce přihlásí zákonný zástupce dítě podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušný školní rok.

3. Zákonný zástupce je povinen hradit kurzovné dle aktuálního ceníku BoGi z.s. měsíčně, a to nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě jednorázových plateb za celý rok, resp. celé pololetí, poskytne BoGi z.s. slevu ve výši 5% z ceny kurzovného. Sourozenecká sleva je 10 %.  Zákonný zástupce je povinen zasílat platby na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte (např. 25022007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák), resp. v hotovosti.  Sleva se nevztahuje na platby přes benefitní programy. 

4. Zákonný zástupce dítěte je povinen sdělit BoGi z.s. nejpozději do 7,30 hod. příslušného dne, že se dítě nedostaví na výuku. V případě, že jde o nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci, bude mít dítě možnost za předpokladu volné kapacity BoGi z.s., nahradit si výuku v jiný den. V případě dlouhodobé absence z důvodu nemoci, tj. minimálně 3x, bude případná náhrada výuky dohodnuta individuálně. V případě neúčasti na výuce z důvodů na straně dítěte z jiných důvodů (např. dovolená, akce ve školce apod.) nemá dítě nárok na náhradní výuku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  Kurzovné se v případě jakékoli neúčasti dítěte na výuce nevrací. 5. Zákonný zástupce je povinen písemně nahlásit osobu, která dítě z výuky vyzvedne. Pokud tak neučiní, bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci.

6. Zákonný zástupce je povinen sdělit BoGi z.s. veškerá zdravotní omezení dítěte.

7. Zákonný zástupce je povinen vybavit dítě přezůvkami, oblečením na ven a lahvičkou s pitím.

8. Zákonný zástupce je oprávněn vypovědět smluvní vztah s BoGi z.s., a to na základě písemné výpovědi, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena BoGi z.s.

9. BoGi z.s. je oprávněno vypovědět smluvní vztah se zákonným zástupcem dítěte v případě, že nebude uhrazena jakákoli platba ani do 15 dnů ode dne její splatnosti, a dále v případě nevhodného chování dítěte negativně ovlivňujícího výuku celé skupiny, přičemž výpovědní doba činí 3 dny a počíná běžet doručením výpovědi.

10. BoGi z.s. si vyhrazuje právo kurz nerealizovat nebo zrušit, zejména z důvodu nedostatečného počtu účastníků. V takovém případě je BoGi z.s. povinno vrátit účastníkovi doposud zaplacené kurzovné v plné, resp. nevyužité, výši. V případě vzájemné dohody obou stran může být kurzovné vyčerpáno formou náhradního plnění.

 

IV. ENGLISH SUMMER CAMP a další akce konané nad rámec běžného provozu

1. K účasti na akci přihlásí zákonný zástupce dítě podpisem přihlášky.

2. Zákonný zástupce je povinen uhradit nevratnou zálohu, která je individuálně určena pro každou akci, a to na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte, (např. 25022007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák), resp. v hotovosti, do data uvedeného na přihlášce.

3. Doplatek je zákonný zástupce povinen uhradit nejpozději 15 dnů před zahájením akce.

4. V případě zrušení účastni na akci v době kratší než 15 dnů před zahájením akce je zákonný zástupce povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny.

5. Zákonný zástupce je povinen písemně nahlásit osobu, která dítě z akce vyzvedne. Pokud tak neučiní, bude dítě předáno pouze zákonnému zástupci.

 

V. KURZY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

1. K účasti na výuce se účastník přihlásí podpisem přihlášky, která je závazná pro příslušné pololetí, tj. září – leden a únor - červen.

2. Účastník je povinen uhradit kurzovné jednorázově do 15ti dnů ode dne podpisu přihlášky. V případě ukončení docházky z důvodů na straně účastníka se kurzovné nevrací.

3. Zákonný zástupce, resp. účastník je povinen zasílat platby na bankovní účet BoGi z.s. č.ú. 230198964/0300, VS = datum narození dítěte, resp. účastníka (např. 25022007), zpráva pro příjemce = pouze jméno a příjmení dítěte, resp. účastníka (např. Karel Novák), resp. v hotovosti.

 

GDPR - ochrana osobních dat

Vaše osobní údaje, které nám poskytujete (jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození, zdravotní stav)  neposkytujeme třetím stranám a slouží pouze BoGi z.s. v případě, že Vám potřebujeme sdělit nějakou zprávu týkající se provozu našeho dětského klubu (tj. zpráva o novinkách, akcích, změně otevírací doby, případně informaci o dítěti jeho zákonnému zástupci). Pokud je to nutné, tak Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům určeným na ochranu práv naši společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.
 

Přihlášením dítěte do některého program v BoGi Clubu uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio a videozáznamů z akcí konaných v rámci těchto programů v BoGi Clubu a rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu v rámci propagace BoGi Clubu.